Chính sách DMCA

  • Main
  • Chính sách DMCA

Z-Library kính trọng đặc trưng trí tuệ khác

Nếu tác phẩm của bạn được bảo vệ bởi luật bản quyền lại được công bố trên Z-Library mà khoogn có sự cho phép của bạn, bạn có thể tạo yêu cầu xóa tài liệu. Việc tạo yêu cầu xóa tài liệu là quá trình pháp lý.

Cần biết điều gì trước khi gửi yêu cầu xóa

Ngoại lệ khỏi quyền tác giả: Bạn cần xác định rằng nhận được hay không việc sử dụng tận tâm, giao ước tận tâm hoặc ngoại lệ tương tự khỏi quyền tác giả. Z-Library có thể hỏi bạn xác nhận để bạn chú ý đến điều này. Nếu bạn không đưa ra câu trả lời, những tài liệu được nêu trong yêu cầu của bạn về việc xóa sách sẽ khoogn bị xóa khỏi Z-Library. Nếu sử dụng ngoại lệ khỏi quền tác giả, thì yêu cầu xóa được gửi bởi bạn được xem là vô hiệu.

Dữ liệu cá nhận:

  • Nếu các tài liệu đã bị xóa bởi vi phạm luật bản quyền, tên chủ tác quyền sẽ được thể hiện ở trang của tài liệu.
  • Nếu bạn trao cho chúng tôi cơ quan giữ tác quyền đang hoạt động, ví dụ như tên công ty hoặc chứng nhận đại diện, chúng tôi sẽ xem xét chúng và sử dụng nếu phù hợp.
  • Tên nchủ tác quyền mà bạn nêu lên sẽ là một phần của ghi chép công khai về yêu cầu của bạn.
  • Tên pháp nhân đầy đủ của bạn có thể dùng để tạo yêu cầu xóa tài liệu được bảo vệ bởi quyền tác giả. Thông tin này có thể được chuyển tới người đã upload tài liệu này.
  • Địa chỉ email chính của bạn được thể hiện về yêu cầu xóa có thể được chuyển tới người upload tài liệu.
  • Địa chỉsố điện thoại của bạn vẫn cần xác minh nếu chúng không được yêu cầu trong phạm vi quá trình xét xử. Nếu Z-Library được yêu cầu cung cấp thông tin gì đó, chúng tôi sẽ thông tin với bạn về vấn đề này.

Làm thế nào để yêu cầu xóa tài liệu được bảo vệ bởi quyền tác giả

Phương pháp nhanh nhất và đơng iarn nhất để tạo yêu cầu xóa tài liệu được bảo vệ bởi quyền tác giả là điền vào mẫu trên web. Yêu cầu phải được tạo bởi chủ tác quyền hoặc cơ quan được xác nhận.

Yêu cầu xóa tài liệu

Sau đó, bạn có thể tạo yêu cầu xóa, Z-Library sẽ kiểm tra nó để khoảng định rằng nó có hiệu lực và chứa toàn bộ thông tin cần thiết tương ứng với luật. Bạn sẽ nhận được thư điện tử khu chúng tôi nhận được các khía cạnh về yêu cầu của bạn.

Nếu trong yêu cầu của bạn không đủ chứng nhận hoặc yêu cầu cần làm rõ, xin hãy sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn. Có thể tài liệu vẫn có trên web Z-Library, còn hiện tại chúng tôi chưa nhận được thông tin này.

Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu:

  • Chỉ ra tên cụ thể hơn công trình của bạn được bảo vệ bởi quyền tác giả
  • Xin trình ra bằng chứng rằng bạn được ủy quyền hoạt động từ chính chủ tác quyền mà bạn đại diện