Pengantar mudah belajar Bahasa Arab

Pengantar mudah belajar Bahasa Arab

Bạn thích cuốn sách này tới mức nào?
Chất lượng của file scan thế nào?
Xin download sách để đánh giá chất lượng sách
Chất lượng của file tải xuống thế nào?
Bandung: Pustaka Adhwa, 2007. — 145 p.Аль-Атсари Абу Хамза Юсуф. Введение в арабский язык (на индонезийск. яз.)Daftar Isi:
Pendahuluan.
Kata Benda.
Kata Kerja.
Huruf.
Kalimat yang Sempurna.
Kata Benda yang Tetap dan Kata Benda yang Berubah.
Jabatan-jabatan Isim.
Pembagian Kata Kerja.
Kata Kerja Aktif dan Kata Kerja Pasif.
Mashdar.
Kata-kata Jadian.
Kata Bilangan.
Thể loại:
Ngôn ngữ:
arabic
File:
PDF, 3.92 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
arabic0
Hoàn thành chuyển đổi thành trong
Chuyển đổi thành không thành công

Xin bắt đàu chuyến du lịch của mình trong thế giới tri thức! Tìm hiểu Xem trước và mở ra những khả năng khác

Từ khóa thường sử dụng nhất