Learning How To Read Arabic The Quick Way

Learning How To Read Arabic The Quick Way

0 / 5.0
2 comments
Bạn thích cuốn sách này tới mức nào?
Chất lượng của file scan thế nào?
Xin download sách để đánh giá chất lượng sách
Chất lượng của file tải xuống thế nào?
Выходные данные не указаны. 95 p.This book is a section taken from the original Book, "Read my reading". "With English (translated) directions" Typed setting & charts arranged By: Abu Sulaymaan Muhammad Ibn Baker.Contents:
Translation of preface & directions
Connecting letters
Long sounds
Damma
Long sounds with damma
Example of quranic verses
Thể loại:
Ngôn ngữ:
arabic
File:
PDF, 1.32 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
arabic0
Hoàn thành chuyển đổi thành trong
Chuyển đổi thành không thành công

Xin bắt đàu chuyến du lịch của mình trong thế giới tri thức! Tìm hiểu Xem trước và mở ra những khả năng khác

Từ khóa thường sử dụng nhất