موسوعة روتلدج لدراسات الترجمة - Routledge Encyclopedia of...

موسوعة روتلدج لدراسات الترجمة - Routledge Encyclopedia of Translation Studies

5.0 / 0
0 comments
Bạn thích cuốn sách này tới mức nào?
Chất lượng của file scan thế nào?
Xin download sách để đánh giá chất lượng sách
Chất lượng của file tải xuống thế nào?
Arabic translation of Routledge Encyclopedia of Translation Studies
الترجمة العربية لموسوعة روتلدج لدراسات الترجمة
Tập:
1
Năm:
2010
Nhà xuát bản:
Routledge - King Saud University
Ngôn ngữ:
arabic
Trang:
482
File:
PDF, 40.55 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
arabic, 2010
Hoàn thành chuyển đổi thành trong
Chuyển đổi thành không thành công

Xin bắt đàu chuyến du lịch của mình trong thế giới tri thức! Tìm hiểu Xem trước và mở ra những khả năng khác

Từ khóa thường sử dụng nhất